P-TOUCH - A LETÖRÖLHETETLEN CÍMKE!              
 
 

DIT GARANCIA 5 év

1.) A jótállás időtartama

1a.) A Digitáltechnika Kft. az általa forgalomba hozott, új tartós fogyasztási cikkekre egyrészt 2 év alapjótállást vállal. Ami fogyasztók esetében 100 ezer Ft érték alatt egy év kötelező jótállást (270/2020 VI. 12. Korm. rendelet) és még egy év önként vállalt jótállást jelent, 100 és 250 ezer Ft közé eső érték vagy fogyasztóknak nem minősülő személyek esetében pedig 2 év alapjótállást jelent.

FOGYASZTÓ: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (Ptk 8:1 § 3. pont). Nem minősülnek fogyasztónak pl. a vállalkozások.

1b.) Másrészt az importőr az alapjótálláson felül még önkéntesen további 3 év kiterjesztett jótállást is vállal. A kiterjesztett jótállás kizárólag a termék sikeres regisztrációja esetén érvényes. A regisztrációt a vásárlás napjától számított 60 napon belül lehet megtenni. Abban az esetben, ha a vásárló a terméket nem regisztrálja a megadott időszakon belül, kiterjesztett jótállásra nem jogosult. A regisztrációt a következő internetes oldalon lehet elvégezni:

 www.p-touch.hu/termekregisztracio 

1c.) Amennyiben az importőr a Kormányrendeletben foglaltaknál magasabb szolgáltatást nyújtva kedvezőbb jótállási feltételeket biztosít (pl. hosszabb időt), akkor ezek a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában kötelezően átszállnak a fogyasztóra.

2.) Jótállással kapcsolatos jogok

2a.) A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti. Választása szerint igényelhet:

 • javítást vagy a készülék cseréjét, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotában képviselt értéket, a szerződésszegés súlyát és az igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 • vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel – megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

2b.) Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a kötelezett nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Nem jogosult a vásárló termékcserére, ha a készülékhez tartozó kellékanyagok hibásodtak meg.

 2c.) Az alapjótállás idején túl (a kiterjesztett jótállás ideje alatt) kizárólag a hibás termék kijavítása vagy kicserélése kérhető.

 2d.) A termék jótállási időben történő kicserélése esetén a jótállási idő nem indul újra, hanem az alapjótállás és a kiterjesztett jótállás eredeti együttes idejének elteltével megszűnik. Javítás esetén is csak az alapjótállás idejének a vége tolódik ki annyi idővel, amennyit a készülék javításon töltött. A kiterjesztett jótállás idejének vége nem változik.

 2e.) Az importőr által biztosított jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait (kellékszavatosság, termékszavatosság, kötelező jótállás) nem érinti, nem korlátozza.

 2f.) Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

3.) Jótállás igényérvényesítését kizáró okok

3a.) Jelen jótállás hatálya nem terjed ki

 • a kellékanyagokra
 • normál elhasználódásnak illetve üzemszerű kopásnak következményében cserélendő alkatrészekre (pl. vágókésre)
 • a nyomtatófejre 100 000 címke nyomtatása után
 • nem eredeti vagy a készülék gyártója által jóváhagyott kellékek és segédanyagok okozta meghibásodásokra
 • a használati útmutatóban foglaltakat figyelmen kívül hagyva rendeltetésellenes használatból adódó sérülésekre
 • karbantartási kötelezettségek elmulasztásából fakadó meghibásodásokra, a közrehatás arányában
 • javításra nem jogosult szerviz vagy maga a vevő által elvégzett javításoknak vagy átalakításoknak köszönhető meghibásodásokra
 • helytelen tárolás, szakszerűtlen kezelés vagy rongálás okozta sérülésekre
 • elemi kár, természeti csapás vagy egyéb külső tényezők (pl. nem megfelelő szellőzés, valamilyen helyi szennyeződés vagy áramingadozások) okán bekövetkező hibákra

3b.) A jótállás megszűnését eredményezi, ha terméken található sorozatszámot bármilyen módon módosították, eltávolították, vagy olvashatatlanná tették, minek következtében a készülék nem azonosítható a jótállási kötelezettség teljesítése céljából.

 3c.) A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenítését vonja maga után.

4.) A jótállás helye

4a.) Ezen jótállás a Magyar Köztársaság közigazgatási területén érvényes.

4b.) Mind a kötelező és az önként vállalt jótállás, ahogyan a kellékszavatosság kötelezettje is (akinél az igény érvényesíthető) a jótállási jegyen feltüntetett vállalkozás (az eladó).

4c.) A vállalkozásnak törekednie kell rá, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze, amennyiben ez a 30. napig sem sikerül az alapjótállási időben, úgy 8 napon belül a készüléket ki kell cserélni, vagy a vételárát visszaadni.

4d.) A kijavítási igényt a fogyasztó az alábbi javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti:

Digitáltechnika Kft. 1149 Bp., Egressy út 5. Tel.: 06 (1) 221 6779  Hibabejelentés: garancia@dit.hu

4e.) Javítási igény csak úgy érvényesíthető, ha a készülékben eredeti, nem üres kellé(ke)k vannak.

Az importőri kötelezettségről, az E-hulladék kezeléséről a www.dit.hu ÁSZF-ben tájékozódhat.


  Impresszum I Oldaltérkép